Avís legal

Termes legals

El present lloc web i la informació continguda en aquest té caràcter merament informatiu a títol de presentació dels productes i serveis que presten totes les societats del Grup Crèdit  Andorrà i no constitueix cap oferta ni sol·licitud de cap producte i/o servei. Aquest lloc web no proporciona informació detallada ni completa dels productes i/o serveis, ni té caràcter de recomanació d’inversió ni d'assessorament legal ni financer, com tampoc comporta cap relació precontractual o contractual.

CRÈDIT ANDORRÀ, SA presta els seus serveis en compliment i de conformitat amb la legislació andorrana en general, i més específicament amb la legislació sobre serveis i productes  bancaris i financers sota la supervisió dels reguladors corresponents. Les societats del Grup Crèdit  Andorrà presten els seus serveis en compliment i de conformitat amb la legislació vigent en cada moment en la seva respectiva circumscripció; en aquest sentit, la informació bancària i financera com també les tarifes vigents en cada circumscripció es publiquen en cada un dels webs de les societats del Grup. L’accés al web o a determinats serveis podrà estar limitat a algunes persones per raó de la normativa d’aplicació en determinats estats.

Ús del lloc web

La utilització d'aquest lloc web atribueix al navegant la condició d'usuari d'aquest, la qual cosa implica l'acceptació de les presents condicions en la versió publicada en el moment en què es produeixi l'accés. En aquest sentit, CRÈDIT ANDORRÀ, SA recomana a l'usuari llegir atentament aquestes condicions cada cop que accedeixi al lloc web. L'accés a determinats continguts oferts a través d'aquest lloc web pot estar sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i/o utilització d'aquests continguts, l'usuari ha de llegir atentament les corresponents condicions particulars. CRÈDIT ANDORRÀ, SA podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, la presentació i/o la configuració del lloc web, com també alguns o tots els seus continguts, i modificar les condicions generals i/o les condicions particulars requerides per utilitzar-los.

L’usuari es compromet a usar de manera correcta, adequada i lícita el contingut del present lloc web. El Banc adverteix expressament que la informació continguda en el present lloc web no va destinada a aquells usuaris que actuïn sota jurisdiccions que requereixin el compliment de normativa i requisits específics sobre divulgació de la informació de productes, serveis financers i/o bancaris; el Banc declina qualsevol responsabilitat en aquest sentit. La informació continguda en el web no ha estat preparada a requeriment de cap inversor en particular, ni atén cap situació financera determinada. Els productes exposats poden no ser adequats per a tots els inversors i/o usuaris.

Accés al lloc web

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de manera lliure i gratuïta. No obstant això, CRÈDIT ANDORRÀ, SA es reserva, d’acord amb la legislació vigent, el dret a limitar l'accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l'usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de manera actualitzada i real (vegeu la política de privacitat). L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, raó per la qual no es permet la seva cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l'usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-la en secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

Continguts del lloc web

CRÈDIT ANDORRÀ, SA es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web, com també la prestació de qualsevol o de tots els continguts que es presten a través d’aquest en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades en el subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu. En aquest últim cas, aquesta circumstància es comunicarà als usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si s’escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, CRÈDIT ANDORRÀ, SA no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels continguts, ja siguin propis o d'altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, de manera que la utilització dels mateixos per part de l'usuari serà pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, es puguin exigir responsabilitats al TITULAR DEL WEB en aquest sentit. CRÈDIT ANDORRÀ, SA no serà responsable de cap tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa derivats de la informació adquirida o accedida a través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o la transmissió, o de fallades en la línia. No es permet transmetre o enviar a través del lloc web cap contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics o missatges que, en general, afectin o violin drets de CRÈDIT ANDORRÀ, SA o de tercers. En qualsevol cas, CRÈDIT ANDORRÀ, SA es compromet a fer el possible per tal d’evitar l’existència, en aquest lloc web, de continguts il·lícits i, en cas que tingui coneixement efectiu d’aquests continguts, a eliminar-los o impedir-ne l’accés. Això no obstant, no garanteix la licitud dels continguts subministrats sobre la base d’informació proporcionada per tercers proveïdors, col·laboradors o usuaris.

Propietat industrial i intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial, com també els drets d'explotació i reproducció d'aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, i els vincles que s'estableixin des d'aquest a d’altres pàgines són propietat exclusiva de CRÈDIT ANDORRÀ, SA, llevat que s'especifiqui una altra cosa. Els signes distintius (gràfics i denominatius) que apareixen en aquest lloc web, entre els quals destaca la marca gràfica denominativa del Banc o de les entitats del Grup que el conformen, són propietat exclusiva del Banc o de les entitats que el conformen. Qualsevol ús indegut d’aquests per una persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi al web. Només es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest web per a ús personal i privat. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o els advertiments d'aquest web sense l’autorització prèvia escrita de CRÈDIT ANDORRÀ, SA.

De conformitat amb això, corresponen a CRÈDITANDORRÀ, o a les societats del grup, si escau, els drets exclusius de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, com també qualsevol altre de naturalesa patrimonial sobre els signes anteriorment esmentats. Tot això sense perjudici dels drets morals que sobre l'autoria d'aquests poguessin correspondre als seus autors.

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas CRÈDIT ANDORRÀ, SA l’exercici de tots aquells mitjans i accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació andorrana, amb submissió expressa a la competència dels tribunals andorrans.

Política de privacitat i protecció de dades personals

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, CRÈDIT ANDORRÀ, SA informa que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web, directament o indirecta - a títol enunciatiu però no limitador galetes i IP - seran incorporades a un tractament de dades de responsabilitat de CRÈDIT ANDORRÀ, SA, amb l'única finalitat de poder gestionar la seva petició. Només en cas que l'usuari hagi donat el seu consentiment exprés, CRÈDIT ANDORRÀ, SA li enviarà informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o un mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que el Banc consideri d'interès per a l'usuari. CRÈDIT ANDORRÀ, SA es compromet al compliment de la seva obligació de confidencialitat de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia i complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives. Finalment, l'informem sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un formulari adreçat a l'administrador del sistema.

Dades recollides a l'aplicació i amb quina finalitat:

Fotos, per a la funcionalitat de l'aplicació. (opcional)
El nostre lloc web i la nostra aplicació poden recopilar imatges d'usuari per a diversos fins, com imatges de perfil o enviament de contingut. Qualsevol imatge enviada a la nostra plataforma es pot emmagatzemar per a ús futur. Tot i això, no compartirem aquestes imatges amb tercers i només s'utilitzaran per a fins interns, com millorar els nostres serveis i l'experiència d'usuari. En enviar una imatge a la nostra plataforma vostè reconeix i dóna el seu consentiment perquè recopilem i emmagatzemem aquesta imatge.